تاریخچه نگهداری و تعمیرات در ایران و جهان

تاریخچه

تاریخچه نگهداری و تعمیرات در ایران و جهان

پیشینه cmms در ایران و جهان
cmms از جمله مهمترین موضوعاتی است که پیشینه ای تاریخی دارد. انسان ها در زمان های قدیم به منظور تداوم استفاده از ابزارها، تجهیزات و سازه های مورد نیاز خود اقدام به نگهداری و تعمیر آنها می کردند.

این اقدامات همواره به عنوان یک ضرورت جهت حفظ و بهره برداری مناسب از دارایی های موجود مطرح بوده است. روش های cmms به تدریج در طول تاریخ پیچیده تر و تخصصی تر شدند. در ابتدا، این فعالیت ها به صورت دستی انجام می شد، اما با پیشرفت فناوری و صنعتی شدن جوامع، نیاز به رویکردهای سازمان یافته تر و علمی تر احساس گردید.

پیشینه cmms در ایران و جهان

پیشینه cmms در ایران و جهان

امروزه، انواع مختلفی از نرم افزار تعمیر و نگهداری با عنوان cmms موجود می باشد. از نرم افزار cmms به عنوان نرم افزار نگهداری پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در فرایندهای تولید یاد می شود. پیشرفت فناوری باعث شده است که در قرن بیستم، مدیریت cmms به عنوان یک حوزه تخصصی در علوم مهندسی و مدیریت مطرح شود. امروزه روش های مختلفی از جمله تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات و نگهداری مبتنی بر شرایط و تعمیرات و نگهداری بر اساس قابلیت اطمینان توسعه یافته است. هر کدام از این روش های تعمیرات و نگهداری از ویژگی های مخصوص به خود برخوردار می باشند.

پیشینه تاریخی cmms در جهان

اقدامات مربوط به cmms پیشینه ای تاریخی دارد. دوره های مختلفی از مراحل تکامل cmms در طول تاریخ وجود دارند که به دسته بندی های زیر تقسیم می شوند:

دوره باستان (قبل از قرن هجدهم)

در این دوره فرایند مربوط به cmms به صورت سنتی و دستی انجام می شد. تمرکز اصلی بر نگهداری و بازسازی ابزارها، سازه ها و تجهیزات مورد نیاز روزمره بود. روش های cmms بر تجربه و مهارت های فردی استوار بود.