نرم افزار مدیریت و برنامه ریزی تولید

در حال تکمیل و توسعه، بصورت پایلوت نصب هست

سیستم تولید در راستای مکانیزاسیون فرآیندهای برنامه‌ریزی و کنترل تولید محصولات طراحی شده است. این سیستم با ذخیره­‌ی اطلاعات فرآیندهای مختلف تولید و عملکرد یکپارچه

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی (HRM)

در حال توسعه


سیستم جامع مدیریت منابع انسانی HRM ، تمامی امور مرتبط با مدیریت نیروی انسانی از بدو استخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را با نگاهی یکپارچه به همه فرآیندهای موجود، مدیریت می‌کنند.