قانون کار در سال جاری چقدر است

حقوق و دستمزد بعنوان يکي از مهمترين مسائل و پراهميت براي کارمندان، کارگران و کارفرمايان مي‌باشد. حقوق وزارت کار کارگران بايد بر طبق مبلغي که قانون کار تعيين کرده