اعتبار سنجی با استفاده از jQuery و Mvc

اعتبار

اعتبارسنجی مشتری jQuery

ASP.NET MVC از اعتبار سنجی سمت مشتری پشتیبانی می کند که بر اساس افزونه jQuery Validation پشتیبانی می شود. اعتبارسنجی سمت کاربر می تواند بطور مستقیم با استفاده از کتابخانه جاوا اسکریپت jQuery و بدون منابع  MVC ASP.NET انجام شود. افزونه jQuery Validation فرم قبل از ارسال فرم آن را تأیید می کند: اگر فرم معتبر نباشد ، ارسال نمی شود.

 

نکته مهم

اعتبار سنجی jQuery برای تأیید اعتبار نیاز به ویراستاران داده های ورودی شما در داخل عنصر <form> است.


ویرایشگران داده های DevExpress MVC از اعتبار سنجی سمت کاربر مبتنی بر jQuery پشتیبانی می کنند.

برای اجرای اعتبارسنجی ورودی کاربر در ویرایشگرهای داده DevExpress MVC ، مراحل زیر را انجام دهید.

 

 • از جمله منابع JS

 •  تنظیم ویژگی های اعتبار سنجی jQuery

 • نمایش پیامهای خطای اعتبارسنجی

اعتبار سنجی jQuery به jquery-3 ... min.js و jquery.validate.min.js منابع JavaScript نیاز دارد تا به طرح یا صفحه اصلی شما (یا نمای خاصی که حاوی فرم های تأیید اعتبار هستند) اضافه شود.

 

نمونه کد زیر نشان می دهد که چگونه باید منابع مورد نیاز جاوا اسکریپت را در نظر بگیرید (استفاده از موتور دید Razor در MVC 3).

<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-3.3.1.min.")" type="text/javascript"></script>
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.min.")" type="text/javascript"></script>


Razor v2 (که در MVC 4 استفاده می شود) به شما امکان می دهد منابع مشابه اسکریپت را به روش زیر اضافه کنید.

<script src="~/Scripts/jquery-3.3.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js" type="text/javascript"></script>

 

نکته مهم

مراجع جاوا اسکریپت باید به ترتیبی که در نمونه کد بالا ذکر شده است اضافه شوند.

تنظیم ویژگی های اعتبار سنجی jQuery

افزونه JQuery Validation تعدادی از روشهای استاندارد تأیید داخلی را در اختیار شما قرار می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روشهای اعتبار سنجی داخلی می توانید به مطالب سایت مراجعه کنید

 

نمونه کد زیر نحوه تعریف روش های اعتبار سنجی jQuery را برای یک ویرایشگر داده نشان می دهد.

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[ 
  $().ready(function () {
    $("#validationForm").validate({
      rules: {
        FirstName: {
          required: true,
          maxlength: 10,
          minlength: 3
        },
        ...
      }
      messages: {
        FirstName: {
          required: "First name is required",
          maxlength: "Too long",
          minlength: "Too short" 
        },
        ...
      }
    });
  });
// ]]> 
</script>


نکته مهم

اگر افزونه jQuery.Validate.Unobtrusive فعال شده باشد ، قوانین اعتبار سنجی jQuery تأثیر نمی گذارد. این افزونه به طور خودکار متصل می شود اگر بخش "منابع" پرونده Web.config به کتابخانه های "ThirdParty" مراجعه کنید.
<devExpress>
  <!-- ... -->
  <resources>
    <add type="ThirdParty" />
    <add type="DevExtreme" />
  </resources>
</devExpress>
 
در صورت دستیابی به کتابخانه های مشتری مورد نیاز ، اعتبار سنجی مشتری jQuery کار خواهد کرد (و بخش "منابع" خالی در Web.config اعلام شده است)
<resources>
</resources>

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید