جداسازی رشته با Split در سی شارپ

جداسازی

  Split در سی شارپ، متد String.Split در سی شارپ یک رشته را به آرایه‏ ای از رشته ‏ها که توسط جداکننده ‏ها از یکدیگر جدا شده ‏اند را تکه تکه می‏کند.  

جداکننده ‏ها می‏توانند یک کاراکتر یا آرایه ‏ای از کاراکترها یا آرایه ‏ای از رشته‏ ها باشند.

نمونه کدها در این مقاله اشکال مختلف متد String.Split و نحوه‏ ی تکه تکه کردن رشته ‏ها با استفاده از جداکننده‏ های مختلف در سی شارپ و .NET را مورد بحث قرار می‏دهد.

در این مقاله بخش بخش و به همراه تمرین جدا سازی یک String را انجام میدهیم.از این پس نیز شما میتوانید توسط این آموزش تمامی رشته ها جدا کننده د یک متن را از هم جدا کنید.

جدول ۱ اشکال سربارگذاری شده‏ ی متد String.Split() را فهرست می‏کند.

Split

جدول ۱

Split در سی شارپ و تبدیل آن به یک آرایه

ساده‏ ترین شکل جداسازی رشته، جداسازی رشته و تبدیل آن به آرایه ‏ای از زیررشته‏ های جدا شده توسط یک کاراکتر مانند یک کاما است.

فهرست ۱ کد نمونه ‏ای است که رشته ‏ای از نام نویسندگان که با یک کاما و یک فاصله جدا شده‏ اند دارد.

متد authors.Split رشته را به آرایه‏ ای از نام نویسندگان که توسط یک کاما و فاصله جدا شده ‏اند تقسیم می‏کند.

1 Console.WriteLine("Comma separated strings"); 
2 // String of authors 
3 string authors = "Mahesh Chand, Henry He, Chris Love, Raj Beniwal, Praveen Kumar"
4 // Split authors separated by a comma followed by space 
5 string[] authorsList = authors.Split(", "); 
6 foreach (string author in authorsList) 
7 Console.WriteLine(author); 

فهرست ۱

حاصل نمونه کد فهرست ۱ بصورت شکل ۱ است.

Split

شکل ۱.  آرایه‏ ای از زیررشته ‏ها

جداسازی رشته با استفاده از چندین کاراکتر

متد String.Split همچنین می‏تواند رشته را بر اساس چندین کاراکتر در همان متد جداسازی کند.

متد Split آرگومانی از یک رشته از کاراکترها را دریافت کرده و رشته را بر اساس تمامی کاراکترهای موجود در آن رشته جداسازی می‏کند.

فهرست ۲ مثالی از جداسازی یک رشته به آرایه ‏ای از رشته ‏ها بر اساس چندین کاراکتر است.

01 Console.WriteLine("Split with multiple separators"); 
02 // Split with multiple separators 
03 string multiCharString = "Mahesh..Chand, Henry\n He\t, Chris-Love, Raj..Beniwal, Praveen-Kumar"; 
04 // Split authors separated by a comma followed by space 
05 string[] multiArray = multiCharString.Split(new Char [] {' ', ',', '.', '-', '\n', '\t' } ); 
06 foreach (string author in multiArray) 
07
08     if (author.Trim() != "") 
09         Console.WriteLine(author); 
10

فهرست ۲.  بر اساس آرایه ‏ای از کاراکترها

جداسازی رشته‏ ی محدود شده توسط یک رشته یا آرایه ‏ای از رشته‏ ها

متد String.Split همچنین می‏تواند یک رشته را بر اساس یک زیررشته یا چندین رشته‏ ی موجود در رشته جداسازی کند.

متد Split آرگومانی از یک آرایه از زیررشته‏ ها یا رشته ‏ها را دریافت می‏کند.

فهرست ۳ مثالی از جداسازی یک رشته به آرایه‏ ای از رشت ه‏ها بر اساس جدایی توسط دو زیررشته است.

1 Console.WriteLine("Split String delimited by another string"); 
2                
3 string stringString = "Mahesh Chand, Neel Chand Beniwal, Raj Beniwal, Dinesh Beniwal"; 
4 // String separator 
5 string[] stringSeparators = new string[] { "Beniwal, ", "Chand, " }; 
6 string[] firstNames = stringString.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None ); 
7 foreach (string firstName in firstNames) 
8         Console.WriteLine(firstName); 

فهرست ۳. بر اساس آرایه ‏ای از رشته ‏ها

نمونه کد
فهرست ۴ نمونه کد کامل Split.String است.

01 using System; 
02    
03 namespace SplitString 
04
05     class Program 
06     { 
07         static void Main(string[] args) 
08         { 
09             Console.WriteLine("Comma separated strings"); 
10             // String of authors 
11             string authors = "Mahesh Chand, Henry He, Chris Love, Raj Beniwal, Praveen Kumar"; 
12             // Split authors separated by a comma followed by space 
13             string[] authorsList = authors.Split(", "); 
14             foreach (string author in authorsList) 
15                 Console.WriteLine(author); 
16    
17             Console.WriteLine("Split with multiple separators"); 
18             // Split with multiple separators 
19             string multiCharString = "Mahesh..Chand, Henry\n He\t, Chris-Love, Raj..Beniwal, Praveen-Kumar"; 
20             // Split authors separated by a comma followed by space 
21             string[] multiArray = multiCharString.Split(new Char [] {' ', ',', '.', '-', '\n', '\t' } ); 
22             foreach (string author in multiArray) 
23             { 
24                 if (author.Trim() != "") 
25                     Console.WriteLine(author); 
26             } 
27    
28    
29             Console.WriteLine("Split String delimited by another string"); 
30                
31             string stringString = "Mahesh Chand, Neel Chand Beniwal, Raj Beniwal, Dinesh Beniwal"; 
32             // String separator 
33             string[] stringSeparators = new string[] { "Beniwal, ", "Chand, " }; 
34             string[] firstNames = stringString.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.None ); 
35             foreach (string firstName in firstNames) 
36                     Console.WriteLine(firstName); 
37             
38             Console.ReadKey(); 
39         } 
40     } 
41

فهرست ۴

حاصل نمونه کد فهرست ۴ بصورت شکل ۲ است.

Split

شکل ۲. مثال String.Split

     منبع : CRM

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید