مثالی از کنترل خطاها در سی شارپ

مثالی

مثالی از کنترل خطاها در سی شارپ

در این مقاله میخواهیم  Error Handeling را توضیح کوتاهی بدهیم و امیدواریم به برنامه نویسیتون کمک کند.

در زمان برنامه نویسی دونوع خطا داریم

خطاهای در زمان کامپایل:

این نوع خطاها بیشتر به دلیل اشتباهات دستوری و Syntax اتفاق می افتد که خطاهای زمان کامپایل نامیده می شود. این نوع خطاها جدی گرقته نمی شود به این خاطر که تاثیری در برنامه های شما ندارد. و براحتی حل می شوند

خطاهای در زمان اجرا:

دلایل زیادی در رخ دادن این نوع خطاها وجود دارد پیاده سازی اشتباه به صورت منطقی ، داده های غیر منتظره و نبود منابع لازم و … این نوع خطاها  باید جدی گرفته شوند چون به طور مستقیم در برنامه تاثیر دارند و موجب بستن برنامه می شود.

در زیر مثالی از کنترل آسانتر این وع خطاها را میاوریم

    #region Exception Handler

    /*
     public void Sum()
     {
     /// Throw DivideByZeroException In Example
       try
       {
         int a = 10, b = 0;
         a /= b;
       }
       catch (Exception ex)
       {
         string ErrorText = Exception_Handle(ex);
         MessageBox.Show(ErrorText);
       }
     }
    */

    /// <summary> تابع کنترل خطا </summary>
    /// <param name="SEM"> Throw Exception </param>
    public static string Exception_Handle(Exception SEM)
    {
      if (SEM is FormatException)
        return "فرمت مقدار ورودی اشتباه است";
      else if (SEM is OverflowException)
        return "مقدار وارد شده خارج از محدوده ذخیره سازی میباشد";
      else if (SEM is DivideByZeroException)
        return "تقسیم بر صفر امکان پذیر نیست";
      else if (SEM is ArithmeticException)
        return "خطایی در محاسبات اجرایی رخ داده است";
      else if (SEM is StackOverflowException)
        return "مقدار حافظه موجود برای ادامه برنامه کافی نیست";
      else if (SEM is OutOfMemoryException)
        return "فضای حافظه کم است";
      else if (SEM is TimeoutException)
        return "عملیات انجام شده قادر به اتمام نیست";
      else if (SEM is InvalidOperationException)
        return "مقادیر وارد شده صحیح نیست";
      else if (SEM is NullReferenceException)
        return "اشکالی در داده ی بازگشت داده شده رخ داده";
      else if (SEM is IndexOutOfRangeException)
        return "خانه اشاره شده موجود نیست";
      else
        return "استثنایی رخ داده است" + "\n" + SEM.Message.ToString();
    }

    #endregion

منبع : CRM - نویسنده: احسان ملکی

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید