برنامه گرفتن عکس از مانیتور

برنامه

 کد برنامه گرفتن عکس از  صفحه نمایش به صورت کاملا ساده و کاربردی  .

این کد این امکان را ایجاد میکند تا به صورت پشت سر هم عکس بگیرید و در یک پوشه ذخیره نمایید

public void TakePictrue()
    {
      try
      {
        string ImagePath = @"D:\My_Pictrue", ImageName = (System.DateTime.Now.ToShortDateString() + " " + 
                   System.DateTime.Now.ToLongTimeString()).Replace("/", "-").Replace(":", "-");
        if (!(System.IO.File.Exists(ImagePath)))
          System.IO.Directory.CreateDirectory(ImagePath);
        int SW = System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, 
          SH = System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height;
        System.Drawing.Graphics Grp;
        System.Drawing.Bitmap Btm = new System.Drawing.Bitmap(SW, SH);
        Grp = System.Drawing.Graphics.FromImage(Btm);
        Grp.CopyFromScreen(System.Drawing.Point.Empty, System.Drawing.Point.Empty, System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size);
        Btm.Save(@ImagePath + @"\" + ImageName + ".Jpeg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
      }
      catch { }
    }
 

منبع : CRM - نویسنده : احسان ملکی

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید