تبدیل اعداد به حروف

تبدیل

شما با استفاده از کد زیر میتوانید اعداد را به حروف تبدیل نمایید برای مثال :

123 تبدیل می شود به "صد و بیست و سه"

برای انجام این کار کافی هست که کد زیر را به برنامه خود اضافه نمایید

 

  #region عدد به حروف

    string[] yakan = new string[10] { "صفر", "یک", "دو", "سه", "چهار", "پنج", "شش", "هفت", "هشت", "نه" };
    string[] dahgan = new string[10] { "", "", "بیست", "سی", "چهل", "پنجاه", "شصت", "هفتاد", "هشتاد", "نود" };
    string[] dahyek = new string[10] { "ده", "یازده", "دوازده", "سیزده", "چهارده", "پانزده", "شانزده", "هفده", "هجده", "نوزده" };
    string[] sadgan = new string[10] { "", "یکصد", "دویست", "سیصد", "چهارصد", "پانصد", "ششصد", "هفتصد", "هشتصد", "نهصد" };
    string[] basex = new string[5] { "", "هزار", "میلیون", "میلیارد", "تریلیون" };
    string getnum3(int num3)
    {
      try
      {
        string s = "";
        int d3, d12;
        d12 = num3 % 100;
        d3 = num3 / 100;
        if (d3 != 0)
          s = sadgan[d3] + " و ";
        if ((d12 >= 10) && (d12 <= 19))
        {
          s = s + dahyek[d12 - 10];
        }
        else
        {
          int d2 = d12 / 10;
          if (d2 != 0)
            s = s + dahgan[d2] + " و ";
          int d1 = d12 % 10;
          if (d1 != 0)
            s = s + yakan[d1] + " و ";
          s = s.Substring(0, s.Length - 3);
        };
        return s;
      }
      catch
      {
        return "";
      }
    }

    public string NumberToString(string PriceNumber, bool? IsRial = null)
    {
      try
      {
        string stotal = "";
        if (PriceNumber == "") return "صفر";
        if (PriceNumber == "0")
          return yakan[0];
        else
        {
          if (PriceNumber.Contains('.'))
          {
            string[] dots = PriceNumber.Split('.');
            PriceNumber = dots[0];
          }
          if (PriceNumber.Contains(','))
          {
            string[] HelpArr = PriceNumber.Split(',');
            for (int i = 1; i < HelpArr.Length; i++)
            {
              HelpArr[0] += HelpArr[i];
            }
            PriceNumber = HelpArr[0];
          }
          PriceNumber = PriceNumber.PadLeft(((PriceNumber.Length - 1) / 3 + 1) * 3, '0');
          int L = PriceNumber.Length / 3 - 1;
          for (int i = 0; i <= L; i++)
          {
            int b = int.Parse(PriceNumber.Substring(i * 3, 3));
            if (b != 0)
              stotal = stotal + getnum3(b) + " " + basex[L - i] + " و ";
          }
          stotal = stotal.Substring(0, stotal.Length - 3);
        }
        if (IsRial == null)
          return stotal;
        if (IsRial == true)
          return stotal + " ریال ";
        else
          return stotal + " تومان ";
      }
      catch
      {
        return "مقدار وارد شده قابل محاسبه نیست";
      }
    }

    #endregion

منبع : CRM - نویسنده : احسان ملکی

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید